Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu
Zadejte minimálně 2 znaky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elibro s.r.o., IČ:07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode online-antikvariat.sk, vykupujeme-knihy-online.sk, ktorý je prevádzkovaný Romanom Frajtom. VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi firmou Elibro s.r.o.., IČ:07548117, so sídlom Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú sú

asť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí.

2. Definície
Predávajúcim je Elibro s.r.o., IČ:07548117, so sídlom Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu len svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občianskym zákonníkom a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácia apod.), a osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., obchodným zákonníkom v platnom znení, ako aj predpismi súvisiacimi.

Individuálna zmluva predávajúceho s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. Spracovanie osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Kupujúci svojim slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Objednať) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Pokiaľ si kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese r.frajt@centrum.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese predávajúceho.

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednať tovar u predávajúceho cez objednávkový systém eshopu, popr. telefonicky.
Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky, popr. telefonickou objednávkou kupujúceho a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci okamžite potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v českom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež len v jazyku českom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územie Českej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územie Českej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy v českom jazyku. Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní kupujúcemu prístupná 1 rok odo dňa jej podpisu.

5. Cena a platba

Ponuka a ceny uvádzané na eshope predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.

V prípade, kedy kupujúci vykoná úhradu a predávajúci potom nie je schopný zaistiť dodanie tovaru či zaistiť dodanie za dohovorenú cenu, vráti predávajúci okamžite uhradenú čiastku kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo poslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci však upozorní kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené predávajúcim telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese predávajúceho. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: platba v hotovosti pri prevzatí, platba dopredu bankovým prevodom, platba on-line platobnou kartou.

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania. V bežných prípadoch tovaru expedujeme do 7 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. 

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude kupujúcim platený pri prevzatí, tj. na dobierku, bežať dňom platného uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci zvolil inú variantu úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota bežať až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje spravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 3.000,- Kč) tak ale môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním kupujúcemu.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ predajca v tejto lehote nedostane úhradu na svoj účet, bude objednávka predávajúcim zrušená.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
Pokiaľ nakupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo vybavovania ďalších objednávok tohto nakupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť.

V prípade objednávky s platbou na faktúru (len pre školy, knižnice, inštitúcie) si predávajúci vyhradzuje právo vybavenia objednávky odložiť do tej doby, kým daný zákazník uhradí svoju predchádzajúcu objednávku.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky: Geis, Česká pošta, Zásielkovňa

V prípade výmeny tovaru v lehote 14 dní od zakúpenia tovaru sú kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom poslaní tovaru smerom ku kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom predávajúcemu do 14 dní hradí náklady na poštovné kupujúci.

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pre uplatnenie záručnej opravy či výmeny je potrebné predložiť doklad o kúpe. V prípade poslania tovaru predajcovi je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok

Pokiaľ nie je zákazník spokojný s tovarom, je mu ponúknuté vrátenie peňazí po prijatí poškodeného tovaru späť. Poštovné hradí prevádzkovateľ tohto webu, peniaze za rozbitý tovar sú poslané do 5 pracovných dní od prijatia poškodeného tovaru.
O poškodení tovaru nás prosím informujte dopredu na email info@online-antikvariat.cz


Adresa pre vrátenie je:
ČR:
Elibro s.r.o.
Pekarska 1748/6 Cheb
350 02

SR:
Zásielkovňa.sk
ENbook.cz
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

v prípade chyby odstrániteľnej:

a) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby
b) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej sú

asti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné
c) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

v prípade chyby neodstrániteľnej:

a) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade chyby odstrániteľnej, pokiaľ kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet chýb vec poriadne používať
b) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci: a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

- ak vznikla chyba alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru

- na chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty chyby spôsobené vplyvom živelných katastrof

 

9. Ukončenie zmluvy

Zákazník má možnosť vrátiť tovar do 14 dní od jeho prijatia. Poštovné hradí prevádzkovateľ tohto webu, peniaze za tovar sú poslané do 5 pracovných dní od prijatia tovaru.
O poškodení tovaru nás prosím informujte dopredu na email info@online-antikvariat.cz
Adresa pre vrátenie je:
ČR:
Elibro s.r.o.
Pekarska 1748/6 Cheb
350 02

SR:
Zásielkovňa.sk
ENbook
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava

Vzhľadom k charakteru uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ďalej má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude predávajúcim poslaná kúpna cena na bankový účet kupujúceho, ktorý za týmto účelom kupujúci predávajúcemu oznámi.

Nakupujúcemu tým vyvstáva nárok na vrátenie čiastky za tento tovar zaplatenú (predajca nevracia čiastku zaplatenú za balné, poštovné alebo dobierku), za podmienok, že vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený, v prípade multimediálnych a audio nosičov (CD, MC, CD-ROM) nesmie byť porušený igelitový prebal. Nakupujúci doručí tovar na vlastné náklady na adresu predajcu.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté predávajúcemu rozoslaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo zmluvy na tretiu osobu. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, hlavne zákonom č. 40/1964 Sb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Pre účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie dňa 17. júna 2008 (ďalej len „Rím I“), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo české, a to s vylúčením použitia „Úmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru“. Touto voľbou nie je dotknutý čl. VI Rím I, týkajúci sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie zmluvy a/alebo VOP je alebo sa stane či bude uznané neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy a/alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré má byť nahradené.

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany prehlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) či pre prípady, v ktorých by bolo právomocným rozhodnutím súdu uznané, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000, o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, zjednávajú výlučnú príslušnosť okresného súdu v Prahe a pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo zmluvy a/alebo VOP a/alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov, pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc okresného súdu v Prahe.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.4.2015  a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

NAPÍŠTE NÁM

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Chcete nám niečo povedať? Napíšte nám!

Ak uvediete e-mail, pokúsime sa Vám poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď.

S akýmkoľvek problémom sa tiež môžete obrátiť na adresu info@online-antikvariat.cz.