Nastavení preferencí souborů cookies

Souhlasem nám umožníte využívat soubory cookies k poskytovaní služeb a analýze návštevnosti.

Soubory cookies zjednodušují používání webů. Ukládají předvolby uživatelů a pomáhají k zobrazení obsahu podle Vašich potřeb. Respektujeme Vaše soukromí, proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost stránek či nabízených služeb.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu
Zadejte minimálně 2 znaky

Vaše peniaze môžu mať vyšší účel!

Peniaze vám môžeme poslať maximálne do 14 dní na váš účet. Alebo im u nás môžete dať pridanú hodnotu!

restorio

Kúpte si ďalšie zachované knihy

Prejdite na náš portál Restorio.cz a vyberte si z tisícov zachovaných a lacných kníh. Ušetríte svoje peniaze aj prírodu.

unicef

Znásobte svoje peniaze na charitu

Alebo sa k nám môžete pridať a darovať peniaze z vašich kníh organizácii UNICEF. Restorio prispeje +20 % k vášmu daru.

restorio

Všetko funguje online! Teraz však môžete so svojimi knihami prísť aj ku komukoľvek pobočku Agátin svet.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elibro s.r.o., IČ:07548117, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky pre výkup („Obchodné podmienky“) spoločnosti Elibro s.r.o., IČO: 07548117, so sídlom Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 302896, prevádzkujúcej web https://vykupujeme-online.cz/ („Elibro“), upravujú vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 2079 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., českého občianskeho zákonníka („Kúpna zmluva“) medzi Elibrom a fyzickou či právnickou osobou, ktorá má záujem Elibru predať Tovar („Predávajúci“). Tovarom sa rozumejú najmä (nie však výlučne) knihy, časopisy, Lego, hry a ďalšie obdobné predmety, ktoré Elibro vykupuje a ktoré sú v dobrom stave. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

1.2 Predávajúci odoslaním Tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Predávajúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením obchodu upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Posúdenie výkupu a predaj Tovaru

2.1 Predávajúci na webe https://vykupujeme-online.cz/ zadá do vyhľadávača ISBN či názov Tovaru alebo vloží čiarový kód kamerou svojho mobilu. Vyhľadaním Predávajúci overí, o aký Tovar má Elibro záujem a akú kúpnu cenu za neho Predávajúcemu ponúka.

2.2 Po úspešnom vyhľadaní Tovaru podľa predchádzajúceho článku ho Predávajúco umiesti do výkupného košíka kliknutím na tlačidlo „Predať knihu“. Predávajúci má následne možnosť vyhľadávanie alebo pridávanie pre ďalší Tovar [T1]opakovať či kliknutím na ikonu košíka a následne kliknutím na tlačidlo „dokončiť výkup“ prejsť na potvrdenie predaja Tovaru.

2.3 Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť výkup“ Predávajúci zvolí dopravu a to buď [T2]Zásilkovňa/Balíkovňa, DPD alebo doručenie na vlastné náklady (pozri čl. 3 Obchodných podmienok) a spôsob výplaty kúpnej ceny za predaný Tovar. Predávajúci má možnosť zvoliť vyplatenie prevodom na ním zadaný účet či výplatu na ním vybranú charitu. Po zadaní spôsobu dopravy a platby vyplní Predávajúci svoje kontaktné údaje (meno, telefón, email) a prípadne číslo účtu, na ktorý má byť kúpna cena Elibro uhradená a potvrdí tlačidlom „pokračovať“. Elibro nezodpovedá za chybne zadané číslo účtu či kontakty Predávajúcim a nenesie tak zodpovednosť za prípadné škody.

2.4 Predávajúcemu sa po uskutočnení všetkých krokov z predchádzajúcich článkov zobrazí zhrnutie jeho predaja, vykoná kontrolu zadaných údajov a záväzne potvrdí kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Po potvrdení príde Predávajúcemu do e-mailu, ktorý uviedol v objednávke, zhrnutie Predaja, zoznam kníh a návod na odoslanie tovaru.

3. Odoslanie Tovaru Predávajúcim

3.1 Tovar môže byť do Elibro dopravený nasledujúcim spôsobom:

i. zaslaním Tovaru na adresu Elibro s.r.o, Pekařská 1748/6, Cheb 350 02 na vlastné náklady,

ii. prostredníctvom partnerských služieb Balíkovňa či Zásilkovňa. Vprípade výkupu Tovaru za čiastku 100 Kč a viac zabezpečí Elibro pre Predávajúceho zadarmo odosielací štítok;

iii. prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Vprípade výkupu Tovaru za čiastku 300 Kč a viac zabezpečí Elibro pre Predávajúceho odvoz Tovaru pomocou DPD zadarmo po ČR;

3.2. Predávajúci vždy po záväznom potvrdení predaja a zadaných údajov dostane od Elibro podrobný návod na odoslanie Tovaru do e-mailu, ktorý zadal.

4. Príjem Tovaru

4.1 Elibro po dodaní Tovaru od Predávajúceho skontroluje stav Tovaru. Elibro neprijme Tovar, ktorý nie je podľa požiadaviek Elibra v dobrom stave. Za Tovar, ktorý nie je v dobrom stave, sa pre potreby výkupu a predaja podľa čl. 2 a nasledujúcich považuje napríklad: tovar, ktorý má chýbajúce strany či je nekompletný, má výrazné poškodenie, má poničený obsah (napr. pomaľované stránky) alebo sú na ňom znaky plesne. O prijatí či neprijatí Tovaru Elibro vždy informuje Predávajúceho emailom. Štandardné opotrebenie knihy zodpovedajúce jej veku nie je prekážkou výkupu. Tovar nie je možné vykúpiť za dohodnutú cenu ani v prípade, ak ISBN kód nezodpovedá Tovaru zadanému do výkupu pri postupe podľa článku 2 Obchodných podmienok.

4.2. Tovar, ktorý prešiel úspešne kontrolou stavu a bol prijatý, Elibro označí v systéme a zašle Predávajúcemu e-mail informujúci o prijatí kníh. Do 5 dní od označenia vykoná Elibro úhradu kúpnej ceny podľa možnosti zvolenej Predávajúcim.

4.3. Tovar, ktorý kontrolou neprešiel, či už z dôvodu zlého stavu alebo nezodpovedajúceho ISBN, Elibro neprijme. O neprijatí bude Elibro vždy predávajúceho informovať emailom. Elibro vždy umožní Predávajúcemu zaslanie neprijatého Tovaru späť k Predávajúcemu na jeho náklady. Pokiaľ Predávajúci odmietne znášať náklady na dopravu neprijatého Tovaru alebo sa v lehote 7 dní na emailovú výzvu Elibra nevyjadrí, dáva týmto Elibro poverenie, aby takýto Tovar na vlastné náklady zlikvidoval, zrecykloval či daroval neziskovým organizáciám.

4.4 Elibro vykoná posúdenie o prijatí Tovaru do 14 dní od jeho dodania – tým sa myslí okamih doručenia Tovaru do Elibro. V prípade nečakanej udalosti potom do 30 dní od dodania Tovaru. Za nečakanú udalosť je pre účely týchto obchodných podmienok považovaná epidémia, technické problémy skladu alebo zásah vyššej moci. Pri vyskytnutí sa takejto udalosti Elibro bude predávajúceho ihneď informovať.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Všetky dojednania medzi Elibro a Predávajúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

5.2 Znenie obchodných podmienok môže Elibro meniť či dopĺňať.

5.3. Kontaktné údaje zákazníckej podpory sú uvedené na e-shope vykupujeme-online.cz

Adresa na doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty je:
info@vykupujeme-online.cz Telefónne číslo: +420 212 243 241, PO – PIA
(10 – 16 hod) Akékoľvek otázky, podnety, pripomienky či sťažnosti je možné riešiť na info@vykupujeme- online.cz

[T1]opakovať či odstrániť?
[T2]Packeta